Minna Koskela

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Kauhava
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä ja ei. Riskit ovat ristiriidat hoidettavan ja hoitajan välillä. Myös yhteiskunnan ja omaishoitajana olevan asema on tärkeä. Ja hyvä yhteistyö sekä kaikkien mielipiteet huomioiden on omaisen hoidon toteuttamisen kannalta tärkeää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten pitäisi olla tasavertaisia omaishoitajana.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajana vastuu on suuri joten tuki kuuluu kaikille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Raha on pieni ja omaishoitajana työtuntien määrä voi olla normi työhön varattuna kaksin jopa kolminkertainen. Raha on pieni tunteihin ja vastuuseen nähden.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuesta pitäisi maksaa pienempää veroa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä. Yhteiskunnan on vastattava hoidosta hoitajan loman aikana maksuttomasti tai minimin minimi maksulla. Koska kuka maksaa hoidon? Hoidettava vaiko hoitaja jolla on oikeus vapaisiin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Palkallinen vapaa pitäisi kuulua myös omaishoitajalle.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tottakai, rahat kohteeseen mihin ne on tarkoitettukin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidosta tuki ja informaatio on tärkeä osa prosessia.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoito on voimavara siksi siihen tulee panostaa. Vanhusten sekä vammaisten hoidossa yhteiskunta säästää rahaa omaishoidon avulla, mutta tärkeintä on ihmismäisempi elämä ja omassa kodissa asuminen edellytykset.