Minja Lääperi

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: kolkontaipale
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kenenkään ei pitäisi joutua pakotetusti ottamaan hoitovastuuta, julkisen vallan on turvattava riittävät palvelut kunkin tarpeen mukaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhtenäiset kriteerit takaavat suomalaisille tasa-arvoisen kohtelun asuinkunnasta riippumatta

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ei hoidontarvekaan vähene kunnan taloudellisen tilanteen mukaan, silloin ei korvauksenkaan pitäisi

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Korvaus tällä hetkellä on naurettavan pieni suhteessa kuluihin, jotka aiheutuisivat ilman omaishoitoa. Monella on suuri huoli omaisestaan ja huolen määrää ei tarvitsisi lisätä enää huolella taloudellisesta pärjäämisestä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Jos tuen tasoa nostettaisi, hyöty kohdistuisi pienituloisiin, jotka olisivat todella sen tarpeessa. En usko molempien toimien, verotuksen keventäminen ja tuen suora nostaminen olevan mahdollisia tällä hetkellä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Kustannus vapaan pitämiseksi ei saa olla kynnys. Omaishoito on kuluttavaa työtä ja siinä jaksaakseen omaishoitajan tulee voida pitää vapaansa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kustannus ei saa jäädä suoraan työnantajalle

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee käyttää niille osoitettuun kohteeseen. Tarve rahoille on ollut, eikä se poistu, jos tuki käytetään muualle

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä voisi tuoda jopa säästöjä pidemmällä aikavälillä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.