Mikko Vesterinen

  • Ikä: 25
  • Kotipaikka: Järvenpää
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisten hoitovastuuta on muokattava tietyin reunaehdoin joustavammaksi, jotta yhä useampi pystyy toimimaan omaishoitajana. Matala kynnys ryhtyä omaishoitajaksi täytyy varmistaa kaikissa tilanteissa. Joustavuus hoitavastuussa madaltaisi tätä kynnystä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä omaaishoidon tuen kriteerit vaihtelevat alueittain, mikä asettaa omaishoitajat eriarvoiseen asemaan. Seuraavan hallituksen on tehtävä valtakunnalliset omaishoidon tuen kriteerit turvatakseen omaishoitajien yhdenvertaisen aseman.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti, sillä tämä lisää omaishoitajien välistä yhdenvertaisuutta sekä matalaa kynnystä ryhtyä omaishoitajaksi. Näin myös yhä useammalla ikääntyneellä on mahdollisuus asua pidempään oman kodin turvassa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Nykyinen minimipalkkio (399,91 €/kk) on liian pieni korvaus siitä arvokkaasta työstä, minkä omaishoitajat antavat ajastaan läheistensä hoitamiseksi. Palkkiota tärkeämpää on kuitenkin varmistaa omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien ja hoidettavan hoitopaikan toteutuminen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion ennakonpidätyksestä pitää luopua.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Sote-palveluiden järjestäjän on tarjottava hoidettavalle jokaisessa tilanteessa hoitopaikka tai -muoto omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoitaja on aina oikeutettu lakisääteiseen vapaa aikaansa ja tämän on toteuduttava yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaminen on työtä, mutta tällä hetkellä lainsäädäntö ei tunnista sitä työksi, mikä näkyy esimerkiksi palkallisten sairasvapaiden kohdalla. Omaishoitolakia on muutettava tunnistamaan omaishoito työhön verrattavaksi toiminnaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin eri mieltä

Kuntien valtionosuuksia käytetään moninaisesti kuntien palveluiden kehittämiseen eikä ole realistista, että kaikki valtionosuudet kohdennettaisiin omaishoitoon. Enenevissä määrin yhä suurempi osuus valtionosuuksista on kuitenkin kohdennettava omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajille on turvattava nykyistä kattavammat tukiverkostot ja -palvelut. Tässä työssä omaioshoitajayhdistykset ovat keskeisessä asemassa ja niitä pitää myös tukea nykyistä enemmän.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Tärkeintä on varmistaa omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu sekä matala kynnys ryhtyä omaishoitajaksi. Samalla omaishoitajien tukiverkostoa ja -palveluita on kehitettävä, jottei yksikään omaishoitaja jää haasteidensa kanssa yksin. Lisäksi vapaat ovat keskeisessä asemassa omaishoitajien hyvinvoinnin varmistamisessa.