Mikko Nieminen

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Porvoo
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voi pakottaa ryhtymään omaishoitajaksi, vaan omaishoitolain mukaan omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön on oltava valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin samat niiden tulisi olla. Nykyinen hyvin kirjava käytäntö on eriarvoistava. Yhdenmukaistamista ei kuitenkaan tule käyttää mahdollisuutena heikentää jo nyt hyvin toimivien alueiden toimivaltaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Näin ei nykyisin tapahdu, mutta tätä tulee päättäväisesti tavoitella lähitulevaisuudessa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyisellään taso on alle perustoimeentulotuen. Nostaminen vähintään 650,- kuukaudessa on hyvä välitavoite. Tulevaisuudessa omaishoidon minimipalkkio tulisi nostaa vähintään takuueläkkeen tasolle 785,- kuukaudessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Eriarvoisuuden vähentämiseksi kaikkien pienituloisten verotusta tulisi laskea ja vastaavasti ylimmän tuloluokan pääomatulojen, varallisuuden ja varainsiirtojen verotusta korottaa. Omaishoidontuen verotasoa olennaisempaa on kuitenkin maksaa nykyistä suurempaa omaishoidontukea.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Ei kenenkään tulisi joutua maksamaan hyvin ansaitusta lomastaan. Erityisen tärkeätä maksuttomuus on vähävaraisille ja kuormittuneille omaishoitajille.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Yllättävissä sairaustapauksissa tarvitaan nopeasti lyhytkestoista taloudellistakin tukea, kunnes tilanne normalisoituu. Muussa tapauksessa vahingot voivat olla mittavat. Joustava ja työvoimaa kunnioittava työnantaja ottaa tämän huomioon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kunnilla on velvoite kehittää omaishoidon tasoa omalla alueellaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta on huokea keino parantaa omaishoitajien ja hoidettavien asemaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kaikki edelläluetellut toimet ovat kannatettavia. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen on taata omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville ja toiseksi tärkein korottaa merkittävästi omaishoitajan palkkion minimisummaa.