Mikko Almgren

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Kotka
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä, elämäntilanteet vaihtuvat käytännön elämässä hyvin yllättäen. Omaishoitajan hyvinvoinnista on myös huolehdittava.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tässä tulisi vallita yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus. Omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen, missä kunnassa asuvat. Omaishoidon tuen kriteerit vaihtelevat nykyään kunnittain.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kun kriteerit täyttyvät, pitäisi omaishoidon tuki myöntää. Sen tulisi olla myös kaikkia kuntia sitova velvoite.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 euroa kuukaudessa. Se on useimmille aivan liian vähän. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien tuki voisi olla ainakin 700e/kk. Tähän tarvittaisiin nykyistä parempaa tarveharkintaa ja suunnittelua.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotusta tulee keventää. Omaishoitaja tekee hyvin raskasta työtä pienellä korvauksella. On myös huomattava että omaishoito on paljon halvempaa kuin laitoshoito.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Näin halukkaat voisivat viedä omaisensa hoitoon joutumatta tämän vuoksi kärsimään taloudellisesti.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sijaista on usein mahdotonta saada heti hoitamaan omaistaan. Lisäksi usein vaihtuvat sijaiset ovat huono asia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kun kriteerinä on omaishoidon tuki, tulisi menetellä juuri näin. Tämä on pitkälti kuntien päättäjien vastuulla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Toimivat paikallisyhdistykset ovat elintärkeä osa tässä toiminnassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Kaikki yhdeksän kohtaa ovat tärkeitä, vain kolme sai valita.