Mikko Aaltonen

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Päätös hoitovastuusta pitää olla aina oma.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nyt kriteereissä on suuria eroja mikä aiheuttaa epätasa-arvoa omaishoitajien kesken. Tilanne on korjattava yhdenmukaistamalla kriteerit.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille. Toimiessani Tampereen kaupungin apulaispormestarina varmistin, että Tampereella tuki myönnetään kaikille kun kriteerit täyttyvät eikä tukea keskeytetä vaikka kaupungin varaama budjetti ylittyisi. Kaudellani omaishoidon budjettia kasvatettiin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Palkkioissa on paljon eroja kuntien välillä ja tuki pitää yhtenäistää niin, että minimipalkkio on asiallisella tasolla.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on hyvä tavoite. Samalla on kuitenkin varmistettava miten mahdollinen veron keventäminen vaikuttaa muihin etuuksiin joita omaishoitaja mahdollisesti saa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Hoidon maksut eivät saa olla käytännön esteinä omaishoitaja lakisääteiselle vapaalle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajan tulotaso ei saa riippua hoidettavan terveydentilasta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Valtionosuuksien käyttämistä muuhun kuin tarkoitettuun toimintaan ei ole hyväksyttävää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistykset tekevät tärkeää työtä ja niiden toimintamahdollisuudet on turvattava.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.