Mikaela Nylander

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Porvoo
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

En valitettavasti osaa ottaa kantaa tiettyyn exaktiin summaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Sosiaaliturva-uudistuksessa tulisi ottaa kantaa miten voidaan keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Kaikista palveluista peritään pientä maksua. Erittäin tärkeätä on, että maksu on kohtuullinen ja että voidaan myöntää vapautusta maksusta tilanne näin vaatiessa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Joustoa tulisi jollain tavalla lisätä, miten ja kuinka monta päivää tähän oikeuteen tulisi pitää selvittää kokonaisuutta huomioiden.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että myös omaishoidon ”piirissä” olevat käyttävät palveluita joten osa valtionosuuksista voi mennä yleiseen järjestelmään. Valtaosa tulee kuitenkin kohdentaa suoraan omaishoitoon!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.