Mika Raatikainen

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisten on tietenkin voitava itse päättää hoitovastuun ottamisesta jos se on lääketieteellisesti mahdollista ja lähimmäinen on antanut siihen suostumuksensa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Kunnan taloudellinen tilanne ei saa johtaa siihen, että tukea saavat joutuvat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa perusteella.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta. Itsestään selvää.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajille maksetut pienet korvaukset suuresta työstä säästävät yhteiskunnan varoja moninkertaisesti. Puolestani saisi olla enemmänkin kuin 650 euroa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ks. edellinen vastaukseni.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Pääasia, että omaishoitajille taataan vapaat. Jos hoidettavan saama hoito olisi maksullista, se voisi johtaa ja todennäköisesti johtaisikin siihen, että vapaita jäisi pitämättä maksun pelossa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä vaatii laajaa sopimista eri osapuolten kesken ja jokin järjestelmä olisi luotava siihen, että kaikki ei jäisi pelkästään työantajankaan maksettavaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Toki. Muutenhan erilaisilla budjettikikkailuilla valtionosuudet voivat päätyä aivan eri tarkoituksiin. Varojen tulisi olla erittäin hyvin korvamerkittyjä varsinaiseen tarkoitukseensa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Valitettavan monet omaishoitajat ovat aika yksin kiireidensä keskellä ja pykäläviidakossa luovimassa. Kannatan ilman muuta sitä, että neuvontaa ja vertaistukea kehitetään mahdollisimman kattavasti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Jokaisen on voitava sopia sellainen hoitovastuu, mikä sopii kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Omaishoitajien palkkiota on nostettava ja varmistettava, että omaishoidon tukeen tarkoitetut valtion lisämäärärahat on korvamerkitty!