Mika-Erik Walls

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti kyllä mutta sitten kun omat voimat ehtyvät, ei ole fyysistä ja/tai henkistä jaksamista enää, tulee mielestäni julkisen vallan turvata laadukas hoito ja hoiva jokaiselle, vauvasta vaariin. Hoitovastuussa kyse aina myös jaksamisesta, jota täytyy tukea!

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On täysin kestämätön tilanne, jo yhdenvertaisuusnäkökulmasta, että omaishoidon myöntämiset kriteerit vaihtelevat täysin riippuen siitä, missä kunnassa tai kaupungissa omaishoitaja ja -hoidettava sattuu asumaan. Kriteerit yhtenäisiksi, reiluiksi ja oikeudenmukaisiksi koko maassa!

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki on tälläkin hetkellä alikäytössä ja tukeen jo nyt oikeutettuja olisi reilusti enemmän, mikäli kaikki sitä hakisivat. Tuki tulisi myöntää automaattisesti kaikille siihen oikeutetuille, mahd. kevyellä hallinnollisella menettelyllä ja aina toistaiseksi voimassaolevana.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Hoitoisuusluokissa on (liian) suuria euromääräisiä eroja kuntien ja kaupunkien välillä: sama hoitoisuusluokka (es. Espoon 3) voi olla toisessa kaupungissa ja kunnassa huomattavasti suurempi tai pienempi. Jokaiselle tulisi taata vähintään tuo 650 EUR/kk.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Jo nyt palkkiot ovat hyvin vaatimattomia; omaishoitajien eläketurva heikko, joten en lähtisi edes verottamaan omaishoitajien palkkioita ollenkaan. He tekevät mittaamattoman arvokasta työtä, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisi ja säästää julkisia resursseja monin tavoin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On täysin kohtuutonta, että raskasta työtä, usein jaksamisensa äärirajoilla tekevät omaishoitajat joutuvat maksamaan verotetusta palkkiostaan vielä omavastuuosuuksia lakisääteisten vapaiden aikana. Omavastuut ja asiakasmaksut täytyy poistaa, fiskaalista merkitystä näillä ei valtiolle ole – omaishoitajille on.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tässä on selkeä epäkohta laissa jälleen, joka tulee korjata. Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille. Oikeudet tulee saada samalle viivalle kaikille vanhemmille.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On täysin moraalitonta ja epäeettistä, etteivät kunnat ja kaupungit käytä omaishoitoon tarkoitettua lisäresurssia (määrärahaa) siihen tarkoitukseen, mihin se on varattu: omaishoitoon. Ei silla resurssilla tule paikata muuta kunnan tai kaupungin sote -toimialan budjettireikiä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Väestön ikääntyminen ja hoivan tarve kasvaa; laitoshoito ajetaan ja on ajettu jo alas, joten tarve omaishoitoon satsaamiseen ja sitä kautta yhdistysten ja järjestöjen antamaan tukeen, tiedotukseen, neuvontaan ja koulutukseen kasvaa kaiken aikaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoidon tuki mahdollisimman monelle toistaiseksi voimassa olevana, kriteerit yhtenäisiksi ja oikeudenmukaisiksi koko maassa, palkkioita on korotettava kaikille väh. 650 €/kk, ja palkallinen hoitovapaa tulee järjestää yhdenvertaisesti muihin vanh. verrattuna. Mielestäni myös asiakasmaksut tulisi poistaa.