Miikka Soivio

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Raasepori
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Kyllä lähimmäisiään täytyy kyetä myös tiettyyn pisteeseen saakka hoivaamaan. Tilanteen mukaan hoitokyvyn ja jaksamisen raja tulee vastaan ja silloin on löydyttävä yhteiskunnan palvelut. Myös omaishoitajille tulee olla riittävät tukipalvelut.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ihmisiä on kohdeltava yhtenevästi asuinpaikasta riippumatta. Tasa-arvokysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä ei voi olla kunnasta riippuvainen. Siksi sosiaali- ja terveydenhoito tulisikin saada laajemmille harteille, jotta eri kuntien taloudellinen tilanne ei olisi näin ratkaiseva.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoidon sopimuksen piirissä on tänä päivänä vain osa tukeen oikeutetuista. Olennaista saada kaikki tuen kriteerit täyttävät tuen piiriin. Tämän jälkeen tulee katsoa, minkä hintaiseksi nostaminen tulisi ja onko yhteiskunnalla siihen varaa. Tukea on silti kehitettävä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on inhimillinen palvelus lähimmäiselle ja taloudellinen palvelus yhteiskunnalle, verotusta voisi keventää irrottamalla hoitopalkkio ansiotuloista ja myös mahdollisista saaduista etuuksista.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Työnantajan ja kunnan tulee kehittää tätä mahdollisuutta. Jos hoidettava kuitenkin siirtyy muiden hoitopalvelujen piiriin, tilanne on luonnollisestikin toinen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoon panostaminen on sekä inhimillisesti, että taloudellisesti perusteltua. Valtion lisäpanostusten tulee näkyä myös toiminnan tasolla kunnissa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Niin hienoa ja mukavaa kuin olisikin vain tarjota kaikille sen ansaitseville tahoille lisää julista avustusta, kaikkeen ei välttämättä ole varaa. Hankerahoitukset eivät yleensä tarjoa parasta pohjaa pitkäjänteiselle kehitystyölle, mutta toistaiseksi katsoisin niiden perään.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.