Mia Patanen

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Hamina
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito pitää aina olla omaishoitajan ja omaishoidettavan yhteinen tahto. Omaishoitajana toimiminen vaatii omaishoitajalta paljon resursseja ja voimavaroja.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien yhteiskunnallinen asema ei saa olla eriarvoinen. Oikeus omaishoitajan palkkaan ja vapaapäiviin pitää olla samat riippumatta asuinpaikasta tai kunnan taloudellisesta tilanteesta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat eivät saa olla eriarvoisessa asemassa. Omaishoito on tutkitusti kustannustehokas hoitomuoto yhteiskunnalle.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Ensisijaisena näen yhtenäisten kriteereiden luomisen sekä olisi tärkeää, että omaishoidontuki saataisiin Kelan alaisuuteen. Palkkio määräytyy omaishoidettavan hoitoisuudesta ja työn sitovuudesta/kuormittavuudesta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Maksettavat palkkiot ovat pieniä suhteessa omaishoidettavan työn sitovuuteen, kuormittavuuteen ja yhteiskunnaliseen merkitykseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tällä hetkellä vapaapäivien korvaavaa hoitoa ja hoitopaikkojen määrää sekä valinnanmahdollisuuksia hoitopaikan suhteen ei ole kovinkaan paljon. Uskon, että hoitajien vapaapäivien vähäinen käyttö ei johdu kohtuullisista hoito maksuista vaan sopivien hoitopaikkojen puutteesta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Pienten lasten omaishoitajilla tämä osittain toteutuukin. Ajatus on kannatettava. Voi toteutuessaan ehkäistä omaishoidettavan sairaala tai laitoshoitoa. Inhimillinen ja kustannustehokasta uskoisin. Vaatii lisäselvittelyä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Vain pieni osa omaishoitajista saa omaishoidon palkkiota. Omaishoidon tukipalvelut ja hoitajien vapaapäivät ovat omaishoitajan jaksamisen kannalta merkittäviä. Säästetään väärässä paikassa, jos valtionosuudet ei kohdennu oikein.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuus palveluiden ja tuen saannissa on turvattava asuinpaikasta huolimatta.
Omaishoidon tukeminen on erittäin tärkeätä ja erilaisia tuen muotoja on oltava kaikilla tasapuolisesti saatavilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Huolehditaan paremmin omaishoitajien terveydestä ja jaksamisesta.
Vapaapäivien pitämistä helpotettava esim. tarjoamalla vaihtoehtoja hoidettavan hoitoon.