Merja Niemi

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Raisio
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisen oma työ- ja elämäntilanne voi olla esteenä ottaa hoitovastuuta läheisestään, vaikka haluaisikin. Siksi on tärkeää, että omainen saa itse päättää asiasta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuen tulisi olla yhdenvertaisin kriteerein myönnetty, asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki tulisi myöntää ja maksaa tasapuolisesti kaikille niille omaishoitajille, jotka täyttävät myöntökriteerit, asuinkunnasta huolimatta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajille tulisi taata kohtuullinen palkkio arvokkaasta työstä – tähän minimitasoon tulisi pyrkiä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tähän tulee pyrkiä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidon kustannuksia tulisi ainakin kohtuullistaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tähän tulisi olla sovellettavissa samankaltaisesti lainsäädäntöä kuin oman lapsen sairastuessa (3 vrk), jo hoidettavan turvallisuudentunteenkin vuoksi. Mietittävä myös lääkärinlausunnon tarvetta/ esim. kotisairaanhoidon roolia asiassa esim. työantajalle tarvittavan todistuksen osalta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkitty omaishoidon tuki tulisi käyttää kokonaisvaltaisesti omaishoidon hyväksi ja kehittämiseksi, jos kunnassa on läheisiään hoitavia ja kriteerit täyttäviä omaishoitajia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Tuki voi olla myös muuta kuin rahallista, kuten esim. tietotekniikan tarjoamista, koulutusta, asiaan liittyvän valtakunnallisen ohjeistuksen jakamista tai muuta vastaavaa tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Hyvällä tahdolla ei kukaan elä, tarvitaan rahallista tukea, jotta omaishoito voi toteutua ilman taloudellista painetta. Nykyistä suurempi palkkio voisi lisätä omaishoitajien määrää, jotta ne ketkä haluavat, voisivat asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista.