Merja Mäkisalo-Ropponen

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia, joten mahdollisuudet omaishoitoon ovat myös erilaisia.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on yhdenvertaisuuden kannalta välttämätöntä!

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos halutaan, että omaishoito on yhdenvertainen hoitomuoto muiden joukossa, niin silloin kaikilla kriteerit täyttävällä omaishoitajilla tulee olla oikeus omaishoidon tukeen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Erittäin kannatettava tavoite!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyllä!

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä varmistaisi sen, että lakisääteisiä vapaita käytetään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuki ei saa keskeytyä omaishoitajan tilapäisen sairauden takia, vaikka sairastunut joutuisikin vuorohoitoon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tässä asiassa tarvitaan korvamerkittyä rahaa, koska tällä hetkellä omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut valtionosuuudet eivät välttämättä ohjaudu sinne minne ne on tarkoitettu!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistysten tärkeä toiminta tulee turvata, sille ne näkevät tärkeää työtä!

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kaikki ovat tärkeitä asioita ja vaikea valita, koska omaishoitajat ovat erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa. Siksi eri asioiden painotuksetkin vaihtelevat!