Meri Lumela

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaiselle ihmiselle on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja ihmisten erilainen elämäntilanne ja -vaihe sekä palvelutarve on huomioitava yksilöllisesti. Omaishoito on aina vaativa päätös ja se on voitava tehdä vapaaehtoisuuden pohjalta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukeen pitää luoda yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit. Omaishoitajien tulee olla yhdenvertaisessa asemassa riippumatta asuinkunnasta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mahdollisuuden ryhtyä omaishoitajaksi ja omaishoitajien aseman tulee olla yhdenvertainen kunnasta riippumatta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkiota tulee pyrkiä nostamaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Kaikkia tuloja tulee pitäisi käsitellä samalla tavoin suhteessa verotukseen. Omaishoitajan työstä maksettavaa korvausta tulee nostaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Hoidosta perittävän maksun tulee kerryttää asiakasmaksukattoa. Tässäkin pitää varmistaa yhdenvertainen kohtelu muiden asiakasryhmien kanssa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Samalla tavoin voidaan soveltaa tilapäistä hoitovapaata, kuin lasten osalta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti kyllä. Toki omaishoidon tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Palvelutarpeeseen pitäisi pystyä vastamaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kolmannen sektorin ja yleisesti yhdistystoiminnan tukeminen on erittäin tärkeää. Tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden hyvää yhteistyötä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kaikki yllä olevat asiat ovat tärkeitä. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä hoitaessaan läheisiään. Myös omaishoitajien hyvinvoinnista tulee pitää huolta.