Matti Putkonen

  • Ikä: 67
  • Kotipaikka: Kerava
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tämä on ennenkaikkea turvallisuuskysymys.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkion tulisi olla verovapaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Kelaan on luotava omaishoitajille ansionmenetys korvausjärjestelmä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuki on tärkeää, koska paljon on tarinoita, ettei olla tietoisia henkilölle kuuluvista etuus- tai tukimahdollisuuksista ja hakemusten tekemiseen tarvitaan usein tietoa ja tukea. Neuvonta&tuki vähentää eriarvoisuutta. Vastuu tästä pitäisi silti olla viranhaltijoilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajilla tulee olla mahdollisuus säädellä hoivavastuun sitovuutta omien resurssien ja jaksamisen mukaan. Ei tule olla joko tai, vaan tulee olla mahdollisuuksia tapauskohtaisiin järjestelyihin ja esim. intervalleihin. Hoidon laatuun kodin ulkopuolella on voitava luottaa.