Matti Henttunen

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Rovaniemi
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Totta, mutta pitää hoidettavan edunvalvonta näkyä myös jotenkin. Pahimmassa tapauksessa laiminlyönneistä ei välittäisi kukaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Lappi on pitkien etäisyyksien maa. Tämä pitää huomioida.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Omanlaistaan huoltakantava lähiomainen, omaishoitaja on arvo jota ei löydy muualta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Tätä arvokasta työtä pitää arvostaa myös palkkiolla.

Arvokas työ, joka on vastine laitostamiselle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Alan kannatravuutta voidaan kohentaa myös näin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä, mutta kunnan maksukyky pitää huomioida.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin, turhaan hallintoon sitä ei pidä kohdentaa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Palvelusetelimallin kehittäminen ja laajentaminen omaishoitopuolella olisi yksi konkreettinen toimenpide asiassa.

Rovaniemellä palvelusetelitoimintaa tullaan kehittämään vahvasti.