Matias Hilden

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Puumala
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kunta-/maakuntakohtaisesti tulisi toki voida laskea myöntämiskriteerejä, mutta jonkinlaisen ylärajat olisi syytä olla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Verojärjestelmään on jo nyt sisään leivottu vähennykset, joiden ansiosta pienet tulot ovat verottomia. Mieluummin siis lisää palkkioon euroja kuin palkkion verovapautta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Näkisin tämän hyvänä parannuksena. Korostaisin kuitenkin tässäkin maksukykyä. Olennaista on, että maksut eivät estä lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon saamista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on pitkälti työehtosopimuskysymys, mutta näkisin tällaisen mahdollisuuden hyvänä. Vastaavaa oikeutta on myös määritelty esim. lasten äkillisesti sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Ei mielipidettä

Valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä, eikä niistä voida löytää euromäärää nimenomaisesti omaishoitoon käytettäväksi, vaan valtionosuudet määräytyvät pääosin ikärakenteen mukaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.