Marko Heikkuri

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Kemi
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä riippuu lähimmäisen osaamistasosta ja hoidettavan tilasta. Monesti esim. muistisairaan hoitaminen on todella raskasta ja voi joillakin tavoilla vaatia ammattimaista osaamista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito mahdollisuuden tulee olla kaikille tasapuolinen

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä voisi olla harkinnanvarainen ja päätöksen tekoon tulisi vaikuttaa lääkärinlausunnon, hoidettavan ja hoitajan mielipide. Paikallisten hoitolaitosten käyttöä tulisi myös harkita.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

En tiedä tämän hetkisen tuen määrää, joten en vielä ota tähän kantaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Eihän hoitosuhde katkea jos toinen sairastuu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Ei mielipidettä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Omaishoitaja yleensä alkaa läheistään hoitamaan, koska välittää hänestä. Tätä hommaa ei tehdä tienaamisen takia. Vertaistuki on tärkeää, jotta omaisella on joku jolle puhua hoitamisen raskaudesta.