Marko Ahtiainen

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Janakkala
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Hoitovastuu on yhteinen sekä omaisen, että yhteiskunnan. Ne täydentävät toisiaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin eri mieltä

Mikäli on joitakin tukia, niiden tulee olla samanlaiset asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on erittäin hyvä hoitomuoto. Ehkä yksilön kannalta monessa tapauksessa se paras.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Asiaa pitää tarkastella verotuksen ja sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen osana. Todennäköisesti omaishoidon tuki on yksi niistä tukimuodoista, joka nousee.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotusta pitää kaiken kaikkiaan keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Sen oltava muuhun hoivaan rinnastettavaa kustannuksiltaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Asia pitää voida sopia paikallisesti työnantajan kanssa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Varoja tulee yleensäkin käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Järjestötoiminta on erinomaisen kustannustehokas tukimuoto.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Asioita pitää tarkastella kokonaisuutena. Omaishoito on tärkeä hoivan muoto ja monet haluavat sitä saada ja toisaalta kykyjensä mukaan toimia omaishoitajina.