Marketta Mattila

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Sipoo
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Aina pitäisi ottaa huomioon omaisen elämäntilanne, millaiseen kuormitukseen hän fyysisesti ja psyykkisesti kykenee. Itsemääräämisoikeus edellyttää, että eri hoitomuotojen tai niiden yhdistelmien välillä voidaan vapaasti valita.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnan perusteella. Kuntien tukiluokat ovat kirjavat ja tuen kriteerejä tulkitaan välillä erittäin tiukasti, sen mukaan mikä kunnan rahatilanne on.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu pitäisi turvata, tähän tarvitaan yhtenäiset kriteerit. Selkeyttävä ratkaisu olisi valtio eli maksatuksen siirto Kelan vastuulle, mutta riskinä saattaisi olla byrokratian lisääntyminen ja hitaus, kuten toimeentulotukien kohdalla on käynyt.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon hoitopalkkio menee useimmiten kädestä suuhun. Rahallisen korvauksen rinnalla tärkeää olisi saada sijaishoitajia kotiin käyttöön ja mahdollisuus tilapäishoitoon, etenkin kun kokonaissäästö yhteiskunnalle on valtava. Omaishoito on arvioitu 1,3 miljardia korvaavia hoitomuotoja halvemmaksi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoidon tuen verotus määräytyy muiden tulojen perusteella, progressiivisesti kasvaen. Mitä enemmän tuloja, sitä enemmän myös hoitopalkkiosta maksetaan veroa. Jos hoitopalkkio rinnastettaisiin sosiaalietuudeksi, se ei kerryttäisi omaishoitajan eläkettä. Siksi tärkeämpää on korottaa hoitopalkkioita.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Koska hoitopalkkio on varsin pieni, on kohtuutonta, jos hoidosta lakisääteisen vapaan aikana peritään maksu.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos työntekijä sairastuu, hän on oikeutettu sairausajan palkkaan kymmeneltä ensimmäiseltä sairauspäivältä. Olisi perusteltua, että käytäntö on sama, jos hoidettava äkillisesti sairastuu, etenkin kun vastaava etuus koskee alle 10-vuotiaiden lasten huoltajia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ongelmallista on, että omaishoidon tukemiseen osoitetut valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä. Siksi koko omaishoidon tuki vaatii valtakunnallista uudelleenarviointia ja se on saatava velvoittavaksi osaksi sote-palvelukokonaisuutta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Monet omaishoitajat ovat jo valmiiksi niin uupuneita, etteivät he välttämättä kykene ajamaan omaa etuaan, jos esimerkiksi tulkinnat hoitotason sitovuudesta ovat virheellisiä ja tuki evätään. Vertaistuki on tärkeä voiman lähde.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Valitsin ykkösasiaksi omaishoitajien yhdenvertaisen kohtelun ja yhtenäiset kriteerit. Jaksamisen tähden on tärkeää, että lakisääteiset vapaat ovat todella vapaasti valittavissa, ilman taloudellista kriisiä.