Marke Tuominen

  • Ikä: 71
  • Kotipaikka: Vihijärvi
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Mikäli itse ei ole kykenevä tekemään päätöstä, niin omaisten tehtävä on päättää.Omaishoitajalla tulee olla mahdollisuus päättää mistä hoidollisista tehtävistä hän ottaa vastuun.Kunnalla on aina perimmäinen hoitovastuu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Asuinalueesta riippumatta,tämä on yhdenvertaisuuskysymys.Nykyisin on liian paljon hajontaa. Asuinkunnasta ja sote-henkilöstön tietotaidosta johtuen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunnan on budjetoitava riittävä määräraha tähän tarkoitukseen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämäkin korvaus on liian pieni kun ottaa huomioon työn raskauden ja arvokkuuden.Tuen tasossa tulee huomioida elinkustannukset jotka vaihtelevat maakuntien välillä.
Palkkiot tulee porrastaa hoidettavan avuntarpeen mukaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon korvaus kokonaan verottomaksi. Ainakin jos tuen määrää ei saada korotettua.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen ja lakisääteisten vapaiden yhteiskustannus ei ole läheskään niin kallista kuin kokoaikainen hoito kodin ulkopuolella.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajia tulee tukea oikeudella palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen,aivan samoin kun pienten lasten vanhemmilla on.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä.Nämä tulisi ns.korvamerkitä ja niiden käyttöä tulisi seurata. Hallitus on ohjannut viime vuosina 95 milj. euroa omais-perhehoidon kehittämiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, STEA.n tukea tulee ohjata enemmän käytännön tason neuvonta-sekä vertaistukitoimintaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Koko Suomea kattava ja yhdenmukainen Omaishoidon tuen ohjeistus ja kriteeri suositus lisäisi yhdenvertaisuutta.Omaishoidon rakenteiden kehitys on tarpeellinen.