Marjo Laukkanen

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Rovaniemi
  • Puolue: Feministinen puolue
  • Vaalipiiri: 13 Lapin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Käytännössä valitettavan usein omaishoitaja, tuen myöntämisen jälkeen, jää täysin yksin hoitovastuunsa kanssa. Omaishoitajan pitäisi pystyä paremmin määrittelemään minkä verran kykenee itse omaistaan hoitamaan ja mihin tarvitsee apua esimerkiksi kotipalvelusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tottakai pitää. Se on yhdenvertaisuuden perusperiaatteiden mukaista.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuen vaihtelevat määräytymisperiaatteet asettavat omaishoitajat eriarvoiseen asemaan suhteessa toisiinsa. Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistaessa järjäestämisvastuun tulee olla leveämmillä harteilla, jotta voidaan taata yhdenvetainen kohtelu.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen määrä tulee arvioida osana omaishoidon järjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä, jossa mahdollistetaan paremmin eritasoinen osallistuminen omaishoitajan voimavarojen mukaisesti ja kustannusten tasavertainen jakaantuminen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon hoitopalkkiota tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti osana feminististä perusturvan kehittämistä, johon kuuluu muun muassa vastikkeeton perusturva.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Terveydenhuollon järjestelmän täytyy pystyä reagoimaan tilanteeseen, jossa kotona asuvan ja omaishoidettavan henkilön vointi heikkenee ja järjestettävä hoivapaikka tai apua kotiin. Työnantajan ei tule olla maksajana näissä tilanteissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Järjestöjen rooli yhteiskunnassamme heikkenee ja kaikkien järjestölähtöisten auttamismenetelmien rahoitusehdot ovat tiukentuneet viime vuosina. Niitä tulisi tarkastella kokonaisuutena, ei yksittäisen järjestön kautta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.