Marika Visakorpi

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Pääpiirteissään kyllä, mutta kovin heittelehtivää ei sopimusomaishoito voi olla. Jostain tasosta pitäisi sopia ja sitten tarpeen mukaan sopimusta voisi määräajoin tarkistaa tai irtisanoa sen, jos omainen ei enää halua jatkaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, kannatan omaishoidon tuen siirtämistä Kelalle yhtenäisten kriteerien saamiseksi koko maahan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tähän pitäisi päästä ja jos siirto Kelalle tapahtuu, olisi tilanne selkeämpi. Kunnissa määrärahasidonnaisuus hankaloittaa asiaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kristillisdemokraatit kannattaa omaishoidon tuen korottamista. Ihan tarkkaan määrään en osaa ottaa kantaa. Ks. myös seuraava kysymys.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kannatan sitä, että omaishoidontuki olisi verovapaata tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Ihan täyttä maksuttomuutta en uskalla luvata. Maksun pitää olla hoidettavan tuloihin nähden niin matala, että hoitoa on myös tosiasiassa mahdollisuus käyttää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä pitäisi saada vähintään samalla lailla kuin sairasta lasta saa vanhempi hoitaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Käsittääkseni valtionosuudet eivät tule näin yksilöityinä, mutta toki jos on tiedossa, että valtionosuuksista tietty summa olisi annettu omaishoidontuen perusteella, tulisi se käyttää juuri omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En pysty vastaamaan kun en tiedä, mikä tilanne on tällä hetkellä. Avustukset tulee toki jakaa tasaisesti eri puolille Suomea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.