Maria Viita-aho-Tohni

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Lappajärvi
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Läheisen voimavarat ja elämäntilanne vaikuttaa huomattavasti siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on ottaa hoitovastuuta läheisestään. Tämä kaikki täytyy ottaa huomioon hoitokeinojen ja annettavan hoitotuen päätöksissä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä tämän pitäisi olla itsestäänselvää, mutta näin ei ymmärtääkseni ole.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta pitää myöntää kaikille samoilla perustein.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli hoitaja vastaa hoidosta pääsääntöisesti kokonaan, kyllä näin pitäisi tehdä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tämä voisi olla jopa verovapaa

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Näissä maksuissa käyttäisin samoja perusteita kuin muissakin vastaavissa hoitomaksuissa. Selvää kuitenkin on että vapaat täytyy omaishoitajalle järjestää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä tämä mahdollisuus pitäisi olla kuten esim. lapsen sairastaessa, ellei muuta vaihtoehtoa sairausajan hoidolle ole.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kunnissa pitäisi järjestää enemmän esimerkiksi päivätoimintaa hoidettaville, jolloin omaishoitaja pääsisi hoitamaan asioita sinä aikana. Ja myös itse väähän lepäämään.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Mahdollisuuksien rajoissa tätä rahoitusta pitäisi lisätä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajien työ on tärkeää ja vaativaa. On vaikea ennakolta tietää omia voimavaroja, joten mahdollisuus muuttaa päätöstä hoitovastuusta tarvittaessa, pitää olla. Toimeentulo täytyy olla turvattu silloinkin kun toimii omaishoitajana, joten korvauksen pitäisi olla riittävän iso.