Mari Rantanen

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kukin perhe tietää parhaiten miten oman perheen hoitovastuu on mahdollista järjestää tai ei ole mahdollisuutta järjestää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon täytyisi olla tosiasiallinen vaihtoehto hoidon ja hoivan järjestämiseksi ja omaishoitolaki antaa kunnille liian väljät ohjeet lain tulkintaan. Kriteerien yhdenmukaistaminen myös säästäisi kuntien menoja.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaihoidon tuki ei tulisi olla kuntien määrärahoista kiinni sillä hoito ja hoiva on joka tapauksessa järjestettävä ja omaishoito on kiistatta inhimillisin ja kustannustehokkain hoitomuoto silloin kun omainen tosiasiassa on kykenevä hoitamaan hoidettavaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tulisi voida tarvittaessa korvata työtulo jos hoitaja jää töistä pois hoitamaan hoidettavaa. Minimipalkkio on nostettavissa sillä se on murto-osa palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan kustannuksista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Perussuomalaiset ajavat omaishoidon tuen verottomuutta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Vaikka omaishoidon vapaapäivät olisivat maksuttomia, olisi kustannus silti tuen kanssa huomattavasti halvempi kuin hoiva ja hoito yksiköissä. Ei muutkaan maksa vapaapäivistään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi ensimmäinen asia, jolla voidaan oikeasti edistää omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista. Lisäksi haluaisin Suomeen saattohoitovapaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Luonnollisesti. Nythän kunnat saivat tällä hallituskaudella huomattavia summia omaishoitoon, mutta ovat säästäneet omaishoidosta. Nämä rahat tulisi korvamerkitä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajayhdistysten tulee hoitaa edunvalvontaa niin hyvin, että ihmiset haluavat maksaa jäsenmaksuja ja osallistua varainkeruuseen. Tämä koskettaa kaikkia yhdistyksiä, joita Suomessa on. Yhdistykset eivät voi nojautua julkiseen tukeen, silloin se ei ole enää kolmas sektori.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kaikki tekijät ovat tärkeitä, mutta on selvää että omaishoidosta on tehtävä houkuttelevaa ja mahdollistaa myös työssäkäynnin ja omaishoidon yhdistäminen. Omaishoito on paras hoito, tuetaan sitä.