Mari Kousa-Kuusisto

  • Ikä: 34
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Aina läheinen ei elämäntilanteensa, sairautensa tai muun seikan vuoksi voi ryhtyä omaishoitajaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tasa-arvokysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin eri mieltä

Kaikille niille, jotka pystyvät tai haluavat omaishoitajina toimia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Tällä hetkellä kriteeristö kunnissa vaihtelee, joten yhdenvertaisuutta ei ole. Kun tämä asia saadaan kuntoon, pitää arvioida asia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Tässä pitää huomioida progressiivisuus. Niillä, joilla on pienimmät tulot verotuksen on oltava matalaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Muuten käy helposti niin, että omaishoitajalle ei synny vapaata ja tämä johtaa uupumukseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Vähintään lisää joustoja työelämän ja muun elämän (omaishoitajuuden tässä tapauksessa) yhteensovittamiseen tarvitaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä tulee yhteiskunnalle merkittävästi edullisemmaksi, kuin tuottaa työ muualla, kuin kolmannella sektorilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.