Mari Kauhaniemi

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Kerava
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajana toimimisen tulee perustua vapaaseen valintaan, jo hoidettavan hyvän hoidon toteutumisenkin kannalta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenmukaiset kriteerit takaisivat alueellisen yhdenvertaisuuden.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntäminen ei saa olla riippuvaista kunnan määrärahojen riittävyydestä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on edullista verrattuna esimerkiksi laitoshoitoon tai intensiiviseen kotihoitoon. Omaishoitajille tulee maksaa riittävä palkkio.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

En lähtisi keventämään verotusta, mutta hoitopalkkion ei pitäisi pienentää muita etuuksia, kuten opintotukea tai työmarkkinatukea.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajille tulee turvata mahdollisuus pitää tarvittavat vapaat. Vapautus hoitomaksuista voisi edesauttaa tätä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä olisi kohtuullista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahat tulee tietysti kohdentaa siihen tarkoitukseen, mihin ne on osoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Tämä täytyy arvioida tapauskohtaisesti ja verrattava muiden järjestöjen saamiin tukiin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.