Maisa Juntunen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Kangasniemi
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että omaishoitajia tuetaan nykyistä enemmän ja, että kenenkään ei tarvitse ottaa hoitovastuuta läheisestään jos siihen ei ole aidosti halua tai mahdollisuutta. Riittävät sosiaali-ja terveyspalvelut tulee turvata, jottei läheinen jää vasten tahtoaan hoitovastuuseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että kriteerit ovat yhdenmukaisia alueellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, on tärkeää, että tuki myönnetään kaikille halukkaille. Tuki ei saa jäädä kiinni esimerkiksi kunnan määrärahojen riittämättömyydestä. Omaishoitamista tulee tukea enemmän, sillä se on parhaimmillaan hyvin inhimillinen ja kustannustehokas vaihtoehto.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On ihan oleellista, että valtionosuudet menevät siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.