Maija Kranni

  • Ikä: 25
  • Kotipaikka: Forssa
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikilla ei valitettavasti ole mahdollisuutta ottaa hoitovastuuta lähimmäisestään. Siksi on äärimmäisen tärkeää, ettei hoidon saavutettavuus ole riippuvaista omaisten resursseista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen siirtäminen Kelan maksettavaksi takaisi yhdenmukaiset kriteerit tuen myöntämiselle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajilla tulee olla yhdenvertainen asema asuinpaikkakunnasta riippumatta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni omaishoidon minimipalkkio on tällä hetkellä riittämätön ja sitä tulee korottaa. Ehdotettu 650€/kk on prosentuaalisesti melko suuri korotus, mutta en näkisi sitä mahdottomana.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Jos omaishoidon minimipalkkiota korotetaan, ei mielestäni hoitopalkkion verotusta ole tarpeellista keventää. Verotuksen keventäminen voisi kuitenkin olla vaihtoehto palkkion nostamiselle.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Mielestäni nykyinen korvaus omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta palvelusta on hoidettavalle kohtuullinen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkallisen vapaan myöntäminen voisi lisätä sopimusomaishoitajuuden houkuttelevuutta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni valtionosuudet tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien määrän noustessa on mielestäni syytä tarkastella julkisen avustuksen suuruutta uudelleen ja tarvittaessa korottaa avustuksen määrää omaishoitajayhdistyksen toiminnan ja saavutettavuuden turvaamiseksi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajuus on mielestäni tärkeä yhteiskunnan voimavara, jonka merkitys tulee vain kasvamaan väestön edelleen ikääntyessä. Omaishoitajuus lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja on useimmiten myös hoidettavan edun kannalta inhimillisin vaihtoehto.