Lotta Alhonnoro

  • Ikä: 34
  • Kotipaikka: Vaasa
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhdytään usein halusta pitää huolta rakkaimmista. Päätös on suuri, ja sen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Järjestelmän pitää olla tasa-arvoinen. Suomessa on paljon iäkkäitä omaishoitajia, jotka eivät saa omaishoidontukea.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien on kohdeltava yhdenvertaisesti riippumatta siitä, missä kunnassa he asuvat.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon nykyinen palkkiotaso on kohtuuton suhteessa työn sitovuuteen ja raskauteen. Omaishoitajien työ myös säästää merkittävästi yhteiskunnan varoja.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan selkeää ja yhtenevää verojärjestelmää: alakohtaisten vähennysten sijaan omaishoitajien palkkioita pitää ennemmin korottaa. Hoitopalkkio ei saa leikata opintotukea tai esimerkiksi starttirahaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus kolmeen vapaapäivään kuussa, ja vapaan ajaksi pitää silloin saada maksutonta hoitoa. Vähävaraisuus ei saa estää lomia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Uskon, että tämä on yhteiskunnan kokonaisnäkökulmasta paras ratkaisu. Esimerkiksi vammaisen lapsen sairastuessa on tärkeää, että omaishoitaja on lähellä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Raha on käytettävä sille varattuun tarkoitukseen. On tärkeää, että omaishoitajat ovat yhdenvertaisessa asemassa keskenään, riippumatta kotikunnasta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistysten palvelut ja tuki ovat arvokkaita. Toiminnan kehittämiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää taata pitkäkestoinen rahoitus.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajaksi ryhdytään usein halusta pitää huolta rakkaimmista, mutta ketään ei pitäisi painostaa siihen. On tärkeää taata yhdenvertaiset, valtakunnalliset minimikriteerit omaishoidolle. Omaishoitajien palkkiot eivät vastaa työn kuormittavuuteen ja vaativuuteen. Palkkiotasoa on ehdottomasti korotettava.