Lisa Sipilä

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kyllä koska kunnalla on aina perimmäinen hoitovastuu. Omaishoitajalla tulee saada olla mahdollisuus saada itse päättää, mistä hoidollisista tehtävistä hän ottaa hoitovastuun ja mitkä muut hoidolliset tehtävät tuotetaan kunnan tai yksityisen sote-palvelujen avulla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteereissä on liian paljon hajontaa riippuen asuinkunnasta ja asuinkunnan sote-henkilöstön tietotaidosta. Tähän tarvitaan yhdenmukaisuutta mutta myös yksilöllistä harkintaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, mikäli kunnan laatimat kriteerit täyttyvät tulee omaishoidon tuki sekä omaishoidon vapaat myöntää. Tämä ei saa missään nimessä olla määrärahasidonnainen tuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, perhehoidon minimipalkkio on 785,16 (v.2019) ja omaishoidossa on usein enemmän hoidollisempia läheisiä hoidettavana. Kannatan omaishoidon minimipalkkion nostamista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli omaishoitajana toimii jo eläkkeellä oleva läheinen, tulee omaishoitajan verotusta keventää huomattavasti! Olen muutenkin sitä mieltä, että jos eläkkeelläoloaikana jatkaa tai tekee satunnaisesti töitä, tulee tuloveroprosentin olla hyvin pieni.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Kunnalla on mahdollisuus periä asiakasmaksu silloin kun asiakas siirtyy
omaishoidon asiakkaaksi. Tällöin tulee asiakasnäkökulmasta arvioida koko omaishoidon jatkumo, myös omaishoitajan ls:n vapaa ja sen toteuttamistapa. Mikäli palvelu arvioidaan maksuttomaksi tulee myös oh:n vapaa olla maksuton

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Työssäkäyvällä sopimusomaishoitajalla on tilapäinen poissaolo-oikeus pakottavasta perhesyystä. https://tem.fi/perhevapaat
Koska omaishoitaja saa palkkiota hänelle uskotusta tehtävästä, en näe tarpeellisena palkallista vapaanoikeutta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Olen ehdottomasti samaa mieltä!Nämä rahat tulee ns. korvamerkitä ja niiden käyttöä tulee seurata.Hallitus on ohjannut viime vuosina 95 milj. euroa omais- ja perhehoidon (ikä) kehittämiseen. Uskallan epäillä, ettei raha ole kohdennettu oikein kaikissa kunnissa

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, STEA:n tukea tulee ohjata enemmän käytännön tason neuvonta-sekä vertaisryhmätoimintaan. Toivoisin, että yhdistykset voisivat tuottaa myös päiväaikaista popup – yhdessäolohetkiä omaishoitajien jaksamisen tueksi ja hoidettavien yhdessäolotuokioiksi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Ajattelen niin, että koko Suomen kattava ja yhdenmukainen
Omaishoidon tuen ohjeistus ja – kriteerit suositus
lisäisi omaishoitajien ja viranomaistahon yhteistyötä ja palvelu saisi enemmän jalansijaa kunnissamme.