Linda Brandt-Ahde

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Lappeenranta
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Mahdollisuutta tarjota omaiselleen hoivaa työssäkäynnin ohella on tuettava hoivavapaan avulla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen saannin kriteerit vaihtelevat suuresti ja tämä asettaa omaishoitajat eriarvoiseen asemaan. Kotona hoitaminen on myös laitoshoitoa edullisempaa ja tämä tulee ottaa huomioon tuen myöntämisen kannattavuudessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki tulisi siirtää Kelan maksettavaksi, jotta se olisi yhdenvertaisesti saatavilla, eikä kiinni kunnan määrärahojen riittävyydestä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien hoitopalkkio on liian pieni ja sitä tulee korottaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tarve on kasvava ja se on edullisempaa, kuin laitoshoito. Verotuksen keinoin voidaan kannustaa omaishoitoon.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteisen vapaan aikana hoidettavan saaman hoidon tulee olla maksutonta, sillä tämä tukee kotihoitoa, joka on aina edullisempaa kuin laitoshoito.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoivan ja omaishoidon tarve lisääntyy ikärakenteen muutoksen takia. On selvää, että joustoa tarvitaan, mutta tästä ei saa kuitenkaan tulla liian suuria negatiivisia kustannusvaikutuksia suoraan yrityksille.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On selvää, että omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut miljoonat on kohdistettava omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien hyvinvointiin ja voimavarojen kasvamiseen on panostettava ja huomioitava ennaltaehkäisevän työn merkitys hyvinvoinnin kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.