Liisa Ahonen

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Mikkeli
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voida velvoittaa hoitamaan omaisia,varsinkaan, kun ei jaksa

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä takaa tasa-arvoisen kohtelun kaikille

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä pitää olla itsestään selvyys

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä nosto tukee omaishoitajaa sekä mahdollistaa omaishoito työn arvostusta

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tätä tulee tarkastella

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tällä tuetaan omaishoitajan jakamista

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä tulee olla mahdollista

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Nämä rahat pitää käyttää tähän tarkoitukseen

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä luo omaishoitajille arkeen jaksamista

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Näillä toimenpiteillä luodaan omaishoidon työn arvostusta