Leena Meri

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Hyvinkää
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Minusta voisi olla erittäin joustava siinä että jokainen hoitaa omaistaan oman ajan ja mahdollisuuksien rajoissa. Pienikin apu ja hoito kerran tai pari viikossa tulisi laskea hoitovastuuksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yleensä kaikkien tukien tulee olla yhdenvertaiset koko maassa etteivät ihmiset joudu eriarvoiseen asemaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tottakai ja minusta kriteerit voisivat olla vieläkin joustavammat ottaen huomioon pienikin apu ja hoito esimerkiksi oman vanhemman auttaminen kerran tai pari viikossa. Sen voisi laskea omaisen hoitamiseksi jos hoito ja apu voidaan todentaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Ei välttämättä ellei hoito ole kokopäiväistä. Edellä mainitsin joustavan hoitovastuun jolloin korvaus sen mukaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Perussuomalainen eduskuntaryhmä on esittänyt omaishoitajan palkkion verovapautta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Kohtuullinen maksu maksukyvyn mukaan. Maksu ei saa muodostua omaishoitajan vapaan pitämiselle ja maksun pitää aidosti olla kohtuullinen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos se on edellytys hoidettavan hoidolle. Jos hoidettava on sairaalassa ei tarvetta poissaololle ole. Poissaololle voisi säätää jonkin maksimiajan kuten sairaan lapsen hoidossa on. Pidemmälle ajalle voisi harkita oikeutta olla palkattomasti poissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.