Leena Mankkinen

  • Ikä: 70
  • Kotipaikka: Ylöjärvi
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kysymyksen asettelu olisi voinut olla selkeämpi. Läheskään aina omainen ei voi ottaa hoitovastuuta eri paikkakunnalla asumisen vuoksi, työssä käynnin vuoksi ja/tai omien lasten hoidonvuoksi. Usein omaishoitajan oma terveys ratkaisee.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Hoitoisuuskriteerien pitää olla riittävän selkeät ja tilannetta kuvaavat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Hoidettavan kunto huomioiden! Palkkioluokkia saisi olla mielestäni kolme. Nykyinen käytäntö Pirkanmaalla liian kirjavaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Niin kauan kuin palkkio on verotettavaa tuloa, on palkkioita korotettava.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pientä eläkettä saavan omaishoitajan palkkioon voidaan kohdistaa vaikkapa 40 % vero.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan vapaapäivien pitäminen voi olla kiinni lakisääteisen vapaan aikana järjestetyn hoidon maksullisuudesta. Omaishoitajan aseman vahvistaminen ja jaksamisen tukeminen on tärkeintä!

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuu kustakin tilanteesta!

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ei voi olla muuta mieltä!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuden kannalta tosi tärkeää!

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.