Leena Kurikka

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Jalasjärvi
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisen elämäntilanne ja voimavarat ovat erilaiset. Suurin osa varmasti haluaa sydämestään auttaa lähimmäistä, mutta auttaminen ei saa tulla pakon kautta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhtenäiset kriteerit ja yhtenäiset hoitopalkkiot olisi oltava.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti näin. Yhteiskunta säästää valtavasti omaishoitajien avulla. Omaishoitajille kuuluu korvaus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan saama korvaus yhteiskunnan saamaan hyötyyn nähden on naurettavan pieni. Palkkiota pitäisi nostaa ja sen verotusta keventää. Mikä on oikea summa, siihen en osaa ottaa heti kantaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkio on jo muutenkin pieni, ehdottomasti sen verotusta tulee keventää ja palkkiota suurentaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Jos muutkin maksavat saamastaan hoidostaan, niin on kohtuullista, että saatu hoito korvataan. Jos summa on 11,40 e vuorokaudelta, se on varsin kohtuullinen verrattuna hoidon todelliseen hintaan. Pienissä rahoissa sekin on tosin iso summa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainakin muutamaksi päiväksi. Se helpottaisi sekä hoidettavan että hoitajan elämää, työnantajalle se tulee kalliiksi, vai korvaako valtio työnantajalle asian?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos varat on korvamerkitty omaishoitoon, tulee ne käyttää siihen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdistys tekee tärkeää työtä ja avun tarve tulevaisuudessa tulee kasvamaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.