Leena Askeli

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Kempele
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 12 Oulun
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kaikkien perhetilanteet tai oma kunto eivät sovellu hoitovastuun kantamiseen. Yli omien voimiensa ja kykyjensä ei voi ottaa hoitovastuuta. Suomessa on työvoimaa ja opiskelijoita liikutettu jo kauan kauas kotiseuduiltaan, joten kaikki eivät elä lähellä omaisiaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteereiden asettelu ei voi olla riippuvainen kotikunnan taloudellisesta tilanteesta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkio olisi nostettuna verrattavissa työttömyysturvan minimiin, jolloin siitä tuli aito vaihtoehto työttömyydelle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Palkallisen vapaan maksamiseen pitäisi löytää muita kuin työnantaja, ettei jälleen kiristäisi naisvaltaisten alojen usein pienten yritysten taloutta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat neuvontaa ja apua arkeen ja byrokratiaan. Tarpeiden koordinoinnille ja niihin vastaamiseen tarvitaan ”kattojärjestön” tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.