Lea Sairanen

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Savonlinna
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaisen hoidosta ottama vastuu ei saa eriarvoistaa ihmisiä. Kriteerit ja hoitopalkkiot tulee olla yhdenmukaiset. Nykyisin kriteerit muodostuvat kunnan taloustilanteen mukaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Sitä kohden on ponnisteltava, talousrealiteetit huomioiden.
Tärkeintä on nyt saada kaikki kriteerit täyttävät tuen piiriin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan verotuksen keventämistä, koska tällä hetkellä niin moni omaishoitaja on pienituloinen eläkeläinen. Hoitopalkkiota ei tule ottaa huomioon muita etuuksia myönnettäessä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Kunnat ovat todella tiukoilla, joten maksutonta hoitoa ei voi olla. Nykyinen maksu on hyvin huokea, huomioiden hoitokustannuksen vuorokausihinta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tavoiteltava asia. Omaishoitajista suurin osa on naisia, joten minua huolestuttaa voisiko palkallinen vapaa omaishoitajien työnsaannin vaikeutumiseen vrt. pienen lapsen äiti työnhaussa. Ettei synny kynnys palkata omaishoitajana toimiva henkilö.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee käyttää niille osoitettuihin kohteisiin, ns. korvamerkitä. Valtion tulee seurata rahojen käyttöä. Ei omaishoidon valtionosuuksilla saa paikata kunnan muita rahoitusvajeita.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden roolia on korostettu viime vuosina. Nyt tarvitaan tekoja, ei puheita. Kolmannen sektorin toimijoille tulee varata riittävät resurssit. Samalla pitää varmistaa, että järjestöt kehittävät ja tehostavat toimintaansa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Varmuus tuen jatkumisesta (ei vain vuosittaisen kuntabudjetin riittäessä), vertaistuki, jotta jaksaa.