Lauri Heikkilä

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Marttila
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Puolisostaan, vanhemmistaan ja lapsistaan tulee pyrkiä huolehtimaan. Aina ei kuitenkaan kaikkien ihmisten henkiset ja taloudelliset voimavarat tähän riitä. Olin veljeni apuna, kun hän toimi vanhempiemme omaishoitajana.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on yhtä arvokasta asuinpaikkakunnasta riippumatta. Kunnat ja valtio valitettavasti hyväksikäyttävät omaishoitajia surutta pitämällä omaishoitajien palkkiot surkean mitättöminä julkisten tai yksityisten hoitolaitosten vanhukselta ja veronmaksajilta perimiin kustannuksiin nähden.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni kunnanvaltuutettujen ja kunnanhallituksen tehtävä on huolehtia, että rahat kunnassa riittävät omaishoitajien palkkioihin. Itse olen tehnyt kotikunnassani useampia valtuustoaloitteita omaishoitajien puolesta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja on kotikunnalleen lottovoitto, sillä hänen työnsä keventää kaikkien muiden kuntalaisten verotaakkaa jokaisena päivänä, kun tekee arvokasta työtään huolehtimalla läheisestään.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Olin kansanedustajana kaudella 2011-2015 ja tein silloin lakialoitteen omaishoidontuen verovapaudesta. Laskutaidottomat sixback-hallituksen edustajat eivät sitä hyväksyneet. Heillä oli monta ymmärtämättömyyteen liittyvää tekosyytä. Vanhusten-, vammaisten- ja lastenhoidon tilanne on sen jälkeen edelleen heikentynyt maassamme.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuet ovat nykyisin niin pieniä, että omaishoitajan vapaapäivinä hoidettavan saaman hoidon tulee olla hyvää ja maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Voisi olla yli kymmenvuotiaiden omaisten hoidossa aluksi vaikka neljä päivää kuukaudessa. Tällä autettaisiin työssäkäyvien sopimusomaishoitajien jaksamista ja selviämistä lyhytaikaisten kriisien yli.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Vanhusten hoivapalveluissa, vammaistenhoidossa ja päivähoidossa viimeisinä viikkoina esiin nousseet laiminlyönnit osoittavat, että monet kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat tarvitsevat valvojan ja piiskurin, että työt ja tehtävät tulevat asiallisesti tehdyiksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset ovat tärkeällä asialla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoidontuen korottaminen ja omaiselle hyvien sijaishoitopaikkojen järjestäminen omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajaksi on myös hyvin tärkeää. Nämä tekijät mahdollistavat ja helpottavat vaativaan omaishoitoon sitoutumista ja tehtävässä jaksamista.