Lassi Kaleva

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuus on vapaaehtoista. Useimmat hoitavat omaistaan ja läheistään lähimmäisenrakkaudesta ilman mitään korvausta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, tuen myöntämisen kriteerien tulee olla yhdenmukaiset koko maassa. Tällä hetkellä omaishoidon tuen palkkiot poikkeavat suuresti kunnittain.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, kaikkien kuntien tulee varata riittävästi määrärahoja omaishoidontukeen, niin että kaikilla halukkailla on sitä mahdollista saada.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä olisi oikeudenmukaista. Tulee muistaa, että omaishoito on selvästi paljon edullisempaa kuin mikään muu hoitomuoto.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Olen samaa mieltä. Omaishoidosta tulee saada houkutteleva vaihtoehto laitoshoidolle. Koska hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys, veron tulisi olla omaishoitajalle pieni tai kohtuullinen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tulee saada pitää kaikki lakisääteiset vapaansa ja saada riittävä lepo raskaan hoitotyön lomassa tarvitsematta miettiä taloudellisia lisärasitteita.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tottakai. Aivan samoin kuin sairaan lapsen vanhempi saa jäädä kotiin hoitamaan sairasta lastaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Näin pitäisi, ehkä se ei kuitenkin usein toteudu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Luotettava ja oikea-aikainen tieto ja informaatio omaishoitoon liittyvistä asioista on kullan arvoista.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajan arkea helpottaa huomattavasti, kun taloudellinen korvaus hänen työpanoksestaan on riittävä. Valitsin listasta kolme asiaa täyttöohjeen mukaisesti, vaikka olen sitä mieltä, että kaikki listan yhdeksän kohtaa olisi voinut rastittaa. Omaishoitajat pitävät Suomen pystyssä. Kiitos työstänne!