Lasse Miettinen

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoitovastuun ottaminen läheisestä ihmisestä on suuri päätös, johon ketään ei tule painostaa eikä pakottaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukeen pitää luoda valtakunnalliset pelisäännöt, jotta omaishoitajat ovat yhdenvertaisessa asemassa asuinkunnastaan riippumatta. Omaishoidon tuen palkkioista ja palkkioluokista tulisi säätää lailla. Omaishoitajien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi tulisi harkita omaishoidon tuen rahoituksen siirtämistä Kelan vastuulle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen rahoitus ei saa olla kiinni siitä, riittävätkö kunnalla rahat koko vuodeksi. Lainsäädännöllä pitää varmistaa, että omaishoidon rahoitus on turvattu 365 päivää vuodessa; vain näin voidaan taata omaishoidon jatkuvuus ja estää inhimillisesti kohtuuttomat tilanteet.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vihreät ovat esittäneet perusturvaetuuksien korotusta n. 750 euroon kuukaudessa, ja pitemmällä aikavälillä niiden korvaamista vastaavan suuruisella perustulolla (verottomana 600 euroa kuukaudessa). Osana tätä sosiaaliturvan yhtenäistämistä myös omaishoidon minimipalkkiota tulisi korottaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Suuri osa suomalaisista sosiaaliturvaetuuksista on veronalaista tuloa. On vaikea nähdä mitään helppoa tapaa keventää erityisesti juuri omaishoitajan verotusta. Omaishoitajan käteen jäävän tulon korottamiseksi helpointa on nostaa hoitopalkkiota, ei yrittää säätää niin vaikeaa kokonaisuutta kuin verotus.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Oikeus vapaaseen on tärkeä asia omaishoitajan jaksamisen kannalta. Jos vapaan järjestäminen kuitenkin edellyttää maksulliseen hoitoon turvautumista, se rajoittaa tosiasiallista mahdollisuutta vapaan pitämiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Täsmälleen saman periaatteen joka pätee nyt lapsen sairastuessa tulisi päteä myös hoidettavan sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ei ole oikein, että raha, joka on tarkoitettu omaishoidon tukemiseen, ei päädy tarkoitettuun käyttöön.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vertaistuen merkitys uusissa ja henkisesti ja/tai fyysisesti kuormittavissa elämäntilanteissa on tärkeä. Omaishoitajayhdistykset tekevät tässä merkityksellistä työtä. On kuitenkin myös rajat sillä, kuinka paljon julkisia avustuksia kaikille arvokasta työtä tekeville kolmannen sektorin toimijoille voidaan lisätä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Olennaista on taata omaishoitajien yhdenvertaisuus, varmistaa riittävä omaishoitajien tuen taso sekä vahvistaa omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista, ensisijaisesti palvelujen (ohjaus, koulutus, neuvonta, kuntoutus, oikeus vapaaseen) kautta.