Kristiina Salonen

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Rauma
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Myös hoidettavan etu on se, että hoitovastuussa oleva on itse halunnut huolehtia hoidosta. Ketään ei saa painostaa ryhtymään omaishoitajaksi, eikä omaishoitajuuden syy saa olla sosiaali- ja terveyspalveluiden puute.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen kriteerit vaihtelevat kuntakohtaisesti ja keskittyvät usein pelkästään hoidettavan fyysisen toimintakyvyn arviointiin psyykkisen toimintakyvyn jäädessä arvioimatta. Yhteneväiset kriteerit eivät saa johtaa kuitenkaan heikennyksiin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Suomessa arvioidaan olevan 20 000 omaista, jotka olisivat oikeutettuja omaishoidon tukeen hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella, mutta eivät näitä palveluita saa. Näin ei voi olla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkiota tulisi tarkistaa, mutta myös muita toimia omaishoitajien tilanteen parantamiseksi tulisi tehdä esim. verotukseen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Pieni- ja keskituloisten verotuksen keventäminen koskisi myös omaishoitajia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidon maksu ei saa olla esteenä omaishoitajan vapaan pitämiselle. Omaishoitajan vapaapäivällä on merkitys omaishoitajan jaksamiseen, ja omaishoidon kestoa voidaan pidentää huolehtimalla hoitajan jaksamisesta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa tukemalla yhteiskunta säästää noin kolme miljardia euroa vuosittain. Omaishoidon tuen rahat ovat monin paikoin loppuneet kesken vuotta ja lisäksi palvelujen saatavuudessa on paljon puutteita. Kunnat ja maakunnat päättävät lopulta, mihin rahat ohjautuvat.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistykset tekevät todella arvokasta työtä, jota on syytä tukea kaikin tavoin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.