Kristiina Hämäläinen

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Hollola
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien ja palkkioluokkien vaihtelu kunnittain tai maakunnittain asettaa omaishoitajat epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan. Tämä ei ole oikein.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen palkkio alimmissa palkkioluokissa sekä palkkiosta perittävä vero eivät kannusta ryhtymään omaishoitoon. Toisaalta verotuksen vuoksi monet saattavat jättää myös tuen hakemattakin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion verotusta tulee kehittää edistämällä verovähennyskeinoja kuten eläketulovähennystä. Parhain tilanne tietysti olisi jos kyseinen summa olisi suoraan nettona maksettava, jolloin vältyttäisi raskaalta peperibyrokratialta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä ei ehkä ole valtion taloudellisesti mahdollista mutta ainakin uudessa asiakasmaksulaissa maksujen kohtuullistaminen tulee ehdottomasti huomioida.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi todella tärkeä lisäys lakiin. Jotkut työnantajat ovat määritelleet jopa alle 18 vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen palkalliseksi eli jo nyt ao. käytäntöä on olemassa. Yhtenäinen käytäntö edistäisi oikeudenmukaisuutta. Työssäkäyvien omaishoitajien määrä on kasvava.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta on äärimmäisen tärkeää. Se ennaltaehkäisee omaishoitajien uupumista mutta myös auttaa yleensä kovin monimutkaisessa tukiviidakossa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Olisin voinut valita kaikki mutta koska itse olen osa-aikainen omaishoitaja (tosin en nosta palkkiota juuri verotuksen vuoksi) katsoin asiaa omasta kokemuksestani käsin.