Krista Sorri

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Säkylä
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on raskas vastuu. Ketään ei saa pakottaa siihen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimitason tulee olla sama kaikkialla, mutta kunnille pitää mahdollistaa korkeampi korvaustaso tai lisavapaiden antaminen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on potilaan kannalta usein parempi vaihtoehto ja kunnan talouden kannalta poikkeuksetta edullisempaa kuin laitoshoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukitaso on tällä hetkellä kohtuuttoman alhainen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkio ei saa vaikuttaa muihin etuuksiin. Palkkio on niin pieni, että tuloveroasteikon alaosissa verotuksen tulee olla minimaalinen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja saa niin vähän vapaata, että on kohtuutonta siitä vielä vähentää potilaan hoidon kustannuksia. Vapaiden määräkin on suhteettoman pieni verrattuna normaalin työssäkäyvän ihmisen vapaiden määrään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidon järjestämisen ajaksi tulee saada vapaata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkitty raha tulee tietenkin käyttää siihen, mihin se on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki on tärkeä tukimuoto. Vain toinen omaishoitaja voi täysin ymmärtää toisen tilannetta (esimerkiksi vapaista aiheutuvaa syyllisyydentunnetta, joka tavallisen ihmisen mielestä voi olla ”turhaa”, mutta tunnetta voi olla vaikea käsitellä).

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Omaishoitajan rooli voi tuntua kovin raskaalta. On luonnollista epäröidä niin suuren vastuun ottamista. Vertaistuki voisi auttaa tässä. Korvaus on niin pieni, että vastuu voi tuntua kohtuuttomalta.