Kirsi Toivola

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Sipoo
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Mennessään avioliittoon tai synnyttäessään lapsen ihminen sitoutuu huolenpitoon puolisostaan / lapsestaan. Yhteiskunnan tulee kannustaa vastuuseen; huolehtimaan perheestään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien tilanne on turvattava koko Suomessa: He ansaitsevat alan palkkatasoa vastaavan palkan, säännölliset lomat ja vastaavan eläkkeen. Omaishoitajien on saatava hänelle kuuluvat tuet – ilman taisteluja. Kuntien on budjetoitava omaishoitoon rahat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunnan on pidettävä huolta siitä, että omaishoidon tukeen budjetoidut rahat vastaavat kunnan todellista omaishoitajien tarvetta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio minimi 650e/kk= 7800e/v
+3× vapaapäivää/kk tehostetussa palv.asumisesa =4140e
Kusrannukset Yht.
11 940e
Vertaa kustannukset:
• Kotihoito 2 käyntiä / vrk: 30 660 €.
• Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen:
41 975 €/v.
• Vanhainkotihoito vuodessa: 56 210 €/v

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien palkka ei saa pienentää muita saatuja tukia, kuten opiskelutukea tai työmarkkimatukea. Myöskään muu omaishoitajan saama tulo EI saa vaikuttaa omaishoitaja- palvelutyöstä saatuun nettotuloon.Omaishoito vaatii omistautumista ja sydäntä, hoitajan jaksamista tulee tukea.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Palkallista vapaata vähintään neljä hoitopäivää. Hoidettavan iästä riippumatta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kunnilla on vastuu ja tilivelvollisuus käyttää omaishoitoon myönnetyt määrärahat nimenomaan omaishoitoon!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistukitoiminta on jaksamiselle ensiarvoisen tärkeää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Laaditaan koko maahan yhtenäiset omaishoidon kriteerit, jotka sisältävät omaishoitajan lomat, säännöllisen sos.ja terv.alan palkkatasoa vastaavan palkan ja tästä elämäntyöstä kertyvän eläkkeen.