Kirsi Mäkilä

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Loimaa
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kun omainen ei pysty tekemään päätöksiä hoidoistaan, niin tällöin omaisella on oikeus päättää hoidoista + saada tarvittavat terveystiedot. Omaisen omaa tahtoa on kunnioitettava loppuun asti. Jos omainen on välittömässä vaarassa, tällöin omaisella ei olisi oikeutta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhtenäiset tukikriteerit poistavat eriarvoisuutta. Kuntien omaishoidontuen määrärahasidonnaisuus tulee ehdottomasti poistaa, koska on epäinhimillistä jättää tehty työ palkitsematta määrärahojen loppuessa kesken vuoden. Tämä on aiheuttanut suurta surua ja epävarmuutta omaishoidon tuen saajalle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Heille tulee tarjota aina omaishoidonsopimus. Kriteerit eivät saisi olla liian tiukat, vaan joustavat. Omaisella/läheisellä on oltava oikeus ilmaista tahtonsa, kenet hän haluaa omaishoitajakseen. Kriteerien oltava samansuuntaiset jokaisessa kunnassa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Siitä tulisi periä eläkekertymää varten lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palkkio on nyt surkea alimmassa palkkioluokassa ja veroprosentti liian iso. Palkkiota on yhdenmukaistettava. Sen pitäisi olla etuoikeutettu tulo, joka ei saisi vaikuttaa muihin etuuksiin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Nykyään omaishoitajille jää käteen nöyryyttävän vähän palkkiota. Veroja menee liikaa. Näin ei voi jatkua. Verovähennyskeinoja kehittämällä pystyttäisiin keventämään omaishoidontuen verotusta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajille ei saisi kertyä ylimääräisiä maksuja, kuluja ko. palveluista lakisääteisten vapaiden aikana. Omaishoitoprosessin tulisi olla kaikinpuolin turvattua niin, että omaishoitaja voi luottavaisesti viettää vapaansa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamista on tuettava ja helpotettava myös palkallisilla vapailla hoidettavan sairastuessa. Omaishoitajien arki tulisi olla kaikinpuolin sujuvaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

On tärkeätä, että omaishoitajat ja hoidettavat saavat tarkoituksenmukaista, laadukasta ja organisoitua vertaistukea, ohjausta sekä virkistystä, koska ne auttavat jaksamaan ja kohtaamaan elämän moninaisuudet. Yhteisöllisyys lisääntyisi. Ohjeistuksien tulisi olla tasavertaisia kunnissa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoitajien tekemä työ on korvaamatonta. Sitä pitäisi arvostaa enemmän. Omaishoidosta olisi maksettava tarpeeksi hyvää palkkiota, tulevaisuudessa ehkä palkkaa. Omaishoito kannattaisi tehdä kaikinpuolin houkuttelevammaksi, jotta siihen kannattaisi ryhtyä.