Kirsi Ferin

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Lohja
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuitenkin hyvä hoito on turvattava jokaiselle. Hyvää hoitoa voi tuottaa monin keinoin. Arvot ja arvokkuus on huomioitava myös. Omaisilla ja hoidettavalla pitää olla päätösvaltaa hoitomuodosta ja paikasta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenmukaisia kriteerejä tärkeämpää on turvata kohtuullinen vähimmäispalkkio ja minimikriteerit. Kunnille voi jäädä oikeus maksaa extrapalkkioita.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkiossa on huomattava myös työn kuormittavuus, eli vaativampaa hoitoa tarvitsevien omaiset voisivat saada joko suurempaa korvausta tai enemmän vapaata.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.