Kevin Servin

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Porvoo
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, jotka vaikuttavat asiaan. Ne on kyettävä ottamaan huomioon.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Alueellisen tasa-arvon tulisi toteutua tässäkin asiassa. Toki on huomioitava se, että PK-seudulla elin- ja asumiskustannukset ovat huomattavasti muuta maata korkeammat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni tuki tulisi myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille, jätän kuitenkin pienen varauksen, sillä en tiedä miten paljon asia vaikuttaisi kuntien talouteen erityisesti pienten kuntien osalta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on hyvin sitovaa, kannatan kyllä minimipalkkion nostamista, mutta edelleen sillä varauksella, etten tunne asian talousvaikutuksia. Uskoisin kuitenkin omaishoidon tulevan korotetulla minimipalkkiollakin vaihtoehtoja edullisemmaksi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Nykyinen veromalli, jossa kaikki tulot verotetaan tasa-arvoisesti, on sellainen, että sen pitäisi taata riittävä toimeentulo jokaisessa mahdollisessa skenaariossa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

En usko, että tuolla perittävällä maksulla on kunnan talouden kannalta minkäänlaista merkitystä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tässä tapauksessa voisin rinnastaa hoidettavan lapseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllähän se raha tulisi ensisijaisesti käyttää siihen, mihin se on tarkoitettukin. Varojen korvamerkitseminen saattaa kuitenkin osoittautua hankalaksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En tunne yhdistysten taloutta ja toimintamuotoja niin hyvin, että osaisin ottaa kantaa asiaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Riittävä taloudellinen tuki on varmasti suurin houkutin omaishoitajaksi lähtemiselle.