Katju Aro

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Feministinen puolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tulee aina perustua omaisen vapaaehtoisuuteen. Se ei saa olla tapa ulkoistaa julkista hoivavastuuta yksityisille ihmisille, heidän jaksamisensa ja myös taloudellisen asemansa kustannuksella.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen lainsäädäntö ei suojaa riittävällä tavalla omaishoitajien oikeuksia. Tämä johtaa toisistaan poikkeaviin tulkintoihin kuntatasolla, mikä asettaa omaishoitajat keskenään eriarvoiseen asemaan. Lakia tulee muuttaa niin, että tulkinnanvaraisuus vähenee ja omaishoitajien oikeudet turvataan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunta ei voi teettää ilmaistyönä palveluita, jotka sillä on velvollisuus järjestää. Mikäli omaishoidon kriteerit täyttyvät, eikä kunta voi tarjota korvaavaa, parempaa järjestelyä, on omaishoitajan oltava oikeutettu tukeen. Lainsäädäntöä tulisi täsmentää myös tältä osin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito rajoittaa aina tavalla tai toisella omaishoitajan mahdollisuuksia työntekoon. Siksi tuen tulee olla perusturvaan verrattavalla tasolla. Kunnalle omaishoito on joka tapauksessa aina edullisin hoitomuoto, siksi tuenkin tulee olla asiallisella tasolla.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkio on ongelmallista nähdä työtulona, kun sen tasoon ja muihin työtuloihin ei voi suuresti itse vaikuttaa, omaishoitajan ollessa usein sitovassa hoitosuhteessa hoidettavaansa. Hoitopalkkio tulisi joko käsitellä etuutena tai nostaa työtuloihin verrattavalle tasolle.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito tulee nähdä kokonaisuutena, jossa hoiva on hoidettavalle aina maksutonta ja kunta vastaa siitä hoitajan vapaiden ajan maksutta. Omaishoidon tuen nykyisellä tasolla ei ole myöskään perusteltua lisätä omaishoitajalle hoidosta koituvia kuluja.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tulee olla yhdenvertaisessa asemassa muihin nähden, ja oikeuden palkalliseen vapaaseen tulisi määrittyä hoidettavasta kannettavan vastuun periaatteella.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Meidän on nostettava pääasiassa naisten pienellä korvauksella tai ilmaiseksi tekemän hoivatyön arvostusta, eikä nähtävä sitä kohteena, josta ensimmäiseksi siirretään aina rahat muualle.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajajärjestöt tekevät tärkeää työtä. Järjestökentän rahoituksen sirpaleisuus on laaja ongelma koko kansalaisyhteiskunnassa. Tarvitsemme uusia ratkaisuja kolmannen sektorin yhteiskunnalle tarjoamien välttämättömien palveluiden rahoituksen turvaamiseksi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

On todennäköistä, että moni omaishoitaja ei tunne omia oikeuksiaan tai pitää tuen hakemiseen liittyvää byrokratiaa vaativana suhteessa korvauksen tasoon. Lisäksi kaikki tukeen oikeutetut eivät sitä saa. Tämä ilmainen hoivatyö on tärkeä saada näkyviin.