Katja Isomöttönen

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisten tilanteet vaihtelevat ja sopimuksen tekemistä varmasti helpottaa kun pystyy itse määrittelemään vastuuta ja saamaan tarvittaessa apua.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat epätasa-arvoisessa asemassa eri puolilla maata jos asuinpaikka vaikuttaa tuen myöntämiseen. Omaishoidon tuki olisi hyvä siirtää Kelan maksettavaksi niin se lisäisi alueellista tasa-arvoa

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Vähintään on turvattava lakisääteiset palvelut, kuten omaishoidon palkkio, vapaapäivät kuukausittain ja tarvittava sijaishoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos palkkiota ei pystytä nostamaan niin verotusta on kevennettävä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Sijaishoitoa pitää kehittää paremmaksi, jotta omaishoitaja voi jättää omaisensa turvallisin mielin hoitoon ja levätä itse. Maksu voisi kerryttää terveyspalveluiden maksukattoa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Vastaavalla tavalla kuin vanhempi voi jäädä kotiin hoitamaan äkillisesti sairastunutta lasta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kaikki tässä vaalikoneessa esitetyt kohdat ovat tärkeitä. Resurssit ovat rajalliset ja ihan kaikkea ei pystytä toteuttamaan kerralla. Kolme merkitsemääni ovat minusta ensisijaisia, jotta työn ja omaishoidon yhteensovittaminen onnistuu ja omaishoitaja saa riittävän levon jaksaakseen.